ART.NR.: B2207

BIO URNE –
Motiv: Baum
H: ca. 27,0 cm. ø ca. 19,0