ART.NR.: B1609

BIO URNE
Motiv: Blumenranke
H: ca. 27,0 cm. ø ca. 19,0