ART.NR.: B2210

BIO URNE
Motiv: China
H: ca. 27,0 cm. ø ca. 19,0