ART.NR.: B2232

BIO URNE
Motiv: Strand
H: ca. 27,0 cm. ø ca. 19,0