ART.NR.: B2235

BIO URNE –
Motiv: Saxophon
H: ca. 27,5 cm. ø ca. 18,0